Положення про Приймальну комісію Львівського національного університету імені Івана Франка

 

І. Загальна частина

 

1.1. Приймальна комісія Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет), що створюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН України №  1236 від 13 жовтня 2016 р.) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 (далі – Умови прийому), Правил прийому до Університету (далі – Правила прийому), Статуту Університету та положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.

Положення про Приймальну комісію Університету затверджує Вчена рада Університету відповідно до частини третьої статті 38 Закону України “Про вищу освіту”.

1.2. Склад Приймальної комісії затверджує наказом ректор Університету. Ректор Університету є головою Приймальної комісії, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії – перший проректор Університету;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії – з числа проректорів, деканів факультетів, директорів коледжів, керівників інших структурних підрозділів, голова первинної профспілкової організації викладачів і співробітників, голова профспілкового комітету студентів, голова студентського уряду.

Відповідального секретаря Приймальної комісії та його заступників призначає наказом ректор Університету з числа провідних науково-педагогічних працівників Університету.

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше, ніж три роки підряд.

До складу Приймальної комісії, а також до складів предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до Університету в поточному році.

Список працівників, допущених до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджує наказом ректор Університету з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу Університету.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видає ректор Університету до початку календарного року.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора Університету створюють такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії;
 • комісії для проведення співбесід;
 • фахові атестаційні комісії;
 • комісії по проведенню творчих конкурсів;
 • апеляційну комісію;
 • відбіркові комісії .

До складу цих комісій можуть бути включені науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід (або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань) створюють у випадках, передбачених Правилами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім рівнем бакалавра та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть бути включені працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Фахові атестаційні комісії (або інші підрозділи, які відповідають за проведення вступних випробувань) створюють для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). До складу цих комісій можуть бути включені науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.

Предметні комісії створюють для проведення вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури). До складу предметних комісій включають докторів філософії та докторів наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або спільного керівництва дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або спільного виконання освітньо-наукової програми, або, якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між Університетом і науковою установою. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть бути включені також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради Університету можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

Апеляційну комісію створюють для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначають проректора Університету, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формують з числа провідних науково-педагогічних працівників Університету та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних екзаменаційних комісій та комісій для проведення співбесід.

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих ступеня бакалавра, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формують з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Університету з можливістю залучення науково-педагогічних працівників інших вищих навчальних закладів України.

Порядок роботи апеляційної комісії визначають окремим положенням (Положення про Апеляційну комісію), яке затверджує голова Приймальної комісії Університету.

Апеляційні комісії можуть утворювати у відокремлених структурних підрозділах. Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначають одного із заступників керівника цього підрозділу.

Відбіркову комісію утворюють у разі потреби, для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною комісією завдань. На факультетах, у коледжах Університету і в територіально відокремлених структурних підрозділах Університету (філіях) можуть утворювати одну або декілька відбіркових комісій, які працюють під керівництвом Приймальної комісії. У разі потреби можуть утворювати виїзні відбіркові комісії, порядок роботи яких встановлює Приймальна комісія Університету.

До складу відбіркових комісій входять: голова – декан факультету (директор коледжу або філії), відповідальний секретар відбіркової комісії, а також члени відбіркової комісії – з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу структурних підрозділів (коледжів, філій) Університету, кількість яких визначається виходячи з потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій видає ректор Університету не пізніше 1 березня.

1.4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюють не менш як на третину.

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

 

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту Університету, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію), акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу від 11.12.2015 року, Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада Університету відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону.

2.2. Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Університету;
 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
 • в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників відомості, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
 • координує діяльність усіх підрозділів Університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
 • здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;
 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті Університету цього Положення, Правил прийому та інших документів, які передбачені законодавством;
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймають за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводять до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюють протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводять у терміни, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому до Університету та реєструють у прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Приймальної комісії або печаткою відповідного структурного підрозділу Університету журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначають такі дані вступника:

 • порядковий номер;
 • номер особової справи;
 • дата прийому документів;
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • адреса і місце проживання (адреса реєстрації);
 • дата народження, стать;
 • найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень середній бал документа про освіту;
 • номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів з конкурсних предметів;
 • пріоритет заяви;
 • інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування (передбачено Умовами прийому);
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
 • підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

Вступнику видають розписку про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника, або відповідальної особи за прийом документів), скріплену печаткою Приймальної комісії.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації роздруковують в кінці робочого дня, пронумеровують і підшивають в журнал, кожну сторінку візує відповідальний секретар Приймальної комісії (його заступник). Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візують підписами голова Приймальної комісії і відповідальний секретар та скріплюють печаткою Університету або Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допустимими є виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначають відповідну примітку, яку візує відповідальний секретар (його заступник), і скріплюють печаткою Університету або Приймальної комісії.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до Університету, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань Університет формує екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів, відповідно до груп формують відомості співбесіди, усного вступного випробування і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видають аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводить Університет, затверджує голова Приймальної комісії. Розклад оприлюднюють шляхом розміщення на веб-сайті Університету та інформаційному стендах Приймальної комісії не пізніше, ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та освітніми ступенями.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігають протягом одного року, після чого знищують за актом.

 

ІV. Організація та проведення вступних випробувань

 

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо, та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних випробувань і порядок їх проведення затверджують у Правилах прийому. На навчання для здобуття ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників вступні випробування проводять відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражують в необхідній кількості і зберігають як документи суворої звітності.

4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонніх осіб без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводять вступні випробування, не допускають.

4.3. Співбесіду з кожного предмета (дисципліни) проводять не менше, ніж два члени комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день вступного випробування. Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей у протоколі співбесіди, який по закінченню співбесіди підписує вступник та члени відповідної комісії.

Інформацію про результати співбесіди оголошують вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування в письмовій формі у формі тестів або творчих конкурсів, що проводить Університет у випадках, передбачених Правилами прийому, приймають не менше двох членів відповідних комісій у кожній аудиторії.

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Університету (Приймальної комісії) зберігає відповідальний секретар Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт та талони відповідей роздають кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводять вступне випробування (творчий конкурс), про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) вступники виконують на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковують на паперових носіях, які підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюють норми часу (в астрономічних годинах), які затверджені рішенням Приймальної комісії.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки), його відсторонюють від участі у випробуваннях, про що складають акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці таку роботу дешифрують і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за спеціальними умовами, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії (чергові екзаменатори) зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступників, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускають. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених термінів і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену чергові екзаменатори (члени предметної, екзаменаційної або фахової атестаційної комісій) передають усі екзаменаційні роботи екзаменаційній службі із складанням акту про здачу екзаменаційних робіт і талонів відповідей.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігає відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передають голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірку письмових робіт (тестових завдань) проводять тільки у приміщенні Університету члени відповідної комісії або комп’ютерним сканування талонів-відповідей з наступною їх перевіркою у комп’ютерній базі. Перевірка повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня після проведення вступного випробування. Перевірку письмових робіт творчих конкурсів проводить комісія по проведенню творчих конкурсів в день складання абітурієнтом вступних випробувань і реєструє результати у відомостях.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчують підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджують рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідних комісій голови комісій передають відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові з екзаменаційної роботи. Перевірені роботи з фахових вступних випробувань та талони відповідей зберігають у відповідних структурних підрозділах (деканатах) Університету.

4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступників, знання яких було оцінено балами, нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, що потрібна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання за спеціальними умовами, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускають.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляцію розглядають не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюють та доводять до відома вступників до початку вступних випробувань.

 

V. Зарахування вступників

 

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднює Приймальна комісія Університету відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у терміни, визначені Правилами прийому. У списку зазначають підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, письмові роботи та талони відповідей (для вступників, що складали вступні випробування та фахові вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до Університету, зберігають в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про здобутий ступінь вищої освіти, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання в Університеті або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігають в Університеті протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідку видають на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників приймають на її засіданні і оформлюють протоколом, в якому вказують умови зарахування.

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Університету видає наказ про зарахування вступників. Інформацію про зарахованих вступників доводять до їх відома та оприлюднюють.

5.4. Зарахованим до складу студентів вступникам за їх проханням видають довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до Університету.

5.5. Після видання ректором Університету наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні позначки щодо зміни статусу вступника та верифікують у Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видають за їх проханням довідки про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складають звіт про результати прийому на навчання, який затверджують на засіданні Вченої ради Університету.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.