Подання електронної заяви

 1. Заяву в електронній формі подають вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі ПЗСО та не мають спеціальних прав участі у конкурсі і зарахування,
 2.  визначених Умовами прийому та Правилами прийому до Університету або мають розбіжності в прізвищі, імені, по-батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.
 3. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
  Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту розпочинається 29 червня 2017 року.
 1. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:
 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис “звільнений (а)”, у загальну кількість не враховуються.

            Крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та фотокартки.

 1. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3, перевіряються в Єдиній базі.
 1. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

          У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.

 1. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
 1. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе:
 • стать,
 • громадянство,
 • номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів.

Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.

 1. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус “Зареєстровано в Єдиній базі”.
 1. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” або “Потребує уточнення вступником”. При цьому електронній заяві встановлюється статус “Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)”.

Прийняття та розгляд електронної заяви Приймальною комісією Університету

1. Голова Приймальної комісії забезпечує опрацювання Приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до Університету, відповідно до Умов прийому, Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році та Правил прийому.

2. Електронна заява із статусом “Зареєстровано в Єдиній базі” розглядається Приймальною комісією Університету не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду уповноважена особа Приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: “Зареєстровано у вищому навчальному закладі” або “Потребує уточнення вступником”.

При встановленні електронній заяві статусу “Потребує уточнення вступником” уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на “Зареєстровано у вищому навчальному закладі”.

 1. На підставі рішення Приймальної комісії Університету про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до Університету уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси “Допущено до конкурсу” або “Відмовлено вищим навчальним закладом” (із зазначенням причини відмови).
 1. При виявленні Університетом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням Приймальної комісії Університету електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу “Рекомендовано до зарахування”, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус “Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)” з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

 1. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за державним замовленням, змінюється зі статусу “Допущено до конкурсу” на статус “Рекомендовано до зарахування” відповідно до пункту 5 розділу VІІ Умов прийому.

Після зарахування вступників на місця за державним замовленням уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого Приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відповідно до пункту 6 розділу VІІ Умов прийому, зі статусу “Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)” на статус “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)”.

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 2-4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 1 розділу ІV Умов прийому.

 1. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як “Рекомендовано до зарахування”, зобов’язаний виконати вимоги пункту 1 розділу VІІІ Умов прийому.
 1. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ Умов, Ректор Університету на підставі рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на “Включено до наказу”.
 1. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус “Рекомендовано до зарахування”, вимог, передбачених пунктом 1 розділу VІІІ Умов, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється Приймальною комісією Університету. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус “Виключено зі списку рекомендованих” або “Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)”.