Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

071

Спеціальність/Спеціалізація

Облік і оподаткування/Облік, аудит і оподаткування

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Бакалавр

Ліцензійний обсяг

120

Знання

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», засвоюють знання з теорії бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, фінансового контролю і державного аудиту. Вивчають особливості фінансового і управлінського обліку, контролю в галузях економіки, судово-бухгалтерської і фінансової експертизи, стратегічного аналізу і контролінгу. Набувають особливі знання зі складання звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS)

Вміння і навики

Студенти набувають практичних навичок з облікової, аналітичної та контрольно-експертної діяльності із застосуванням інформаційних технологій в обліку і оподаткуванні

Компетенції і працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади головного бухгалтера; провідного фінансового експерта-аналітика; аудитора; аудитора-діагностика; головного ревізора; старшого ревізора; начальника контрольно-ревізійного відділу; викладача-методиста; молодшого наукового співробітника та інші керівні посади у наукових установах, міністерствах та відомствах.

 

Основні дисципліни, що викладаються

 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Історія України;
 • Історія української культури;
 • Філософія;
 • Політологія;
 • Іноземна мова;
 • Фізвиховання;
 • Політична економія;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка;
 • Історія економіки та економічної думки;
 • Математика для економістів;
 • Теорія ймовірності і математична статистика;
 • Оптимізаційні методи та моделі;
 • Економетрія;
 • Інформатика;
 • Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа);
 • Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі);
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Фінансовий облік;
 • Аналіз господарської діяльності;
 • Гроші і кредит;
 • Облік у бюджетних установах;
 • Фінанси;
 • Страхування;
 • Аудит;
 • Управлінський облік;
 • Вступ до фаху;
 • Історія бухгалтерського обліку;
 • Облік в банках;
 • Бухгалтерський облік в галузях економіки;
 • Звітність підприємств;
 • Звітність у бюджетних установах;
 • Державний фінансовий контроль;
 • Облік і звітність в оподаткуванні

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

10,25Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Математика

10,35Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Географія або Іноземна мова

10,3Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 0,1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання11248 грн за рікТермін навчання: 4 роки