Інформація Предмети для вступу Терміни та вартість навчання

Код

029

Спеціальність/Спеціалізація

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа/Діловодство

Форма навчання

денна

Освітній рівень

Молодший спеціаліст

Ліцензійний обсяг

25

Набуті компетенції:

Знання і розуміння:

 • обізнаний з державними нормативно-правовими актами, методичними й нормативними матеріали з питань професійної сфери діяльності;
 • знає організацію діловодства, методи оброблення і оформлення документів, архівну справу, методи і способи друкування, правила орфографії та пунктуації;
 • володіє правилами та нормами виробничої санітарії.
 • – знає основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин.

 

Застосування знань і розумінь:

 • володіє навичками з документаційного (інформаційного) та бездокументаційного забезпечення управління; організаційно-технічного забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства й вищої і середньої ланки управління;
 • володіє навичками фіксації інформації на різних матеріальних носіях; прийому кореспонденції, яка надходить на розгляд керівникові і передачі її до відповідних структурних підрозділів або конкретним виконавцям;
 • вміє здійснювати оперативне регулювання ходу діловодства.

 

Формування суджень:

 • здійснює ведення діловодства із застосування комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень всіма ланками управління,
 • здійснює перевірку правильності оформлення підготовлених проектів документів, забезпечує їх якісне редагування;
 • використовує у професійній діяльності правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо.

 

Академічні права:

Право на продовження навчання за освітнім рівнем «бакалавр», .

 

Професійні права:

 • секретар-діловод;
 • інспектор з кадрів;
 • адміністративний помічник.

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Українська мова та література

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Історія України або Математика

11Вага предметів сертифікату
2100Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування

Вага атестату про середню освіту – 1
Вага бала за особливі успіхи – 0

Вартість і терміни навчання

Денна форма навчання7535 грн за рікТермін навчання: 2 роки